• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

  • Verse zelfgekookte warme maaltijden

  • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

  • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

  • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

Het bevoegd gezag van Kinderopvang De Liefde  

Overwegende: 

 dat Kinderopvang De Liefde verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn kinderen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening

aan kinderen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;  

 dat Kinderopvang De Liefde een meldcode wenst vast te stellen, zodat de beroepskrachten die binnen Kinderopvang De Liefde werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

 dat Kinderopvang De Liefde in deze meldcode ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;  

 dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij Kinderopvang De Liefde op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met kinderen attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;  

 dat Kinderopvang De Liefde een meldcode wenst vast te stellen, zodat gastouders die bemiddeld zijn via deze kinderopvangorganisatie weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

 dat van gastouders die bemiddeld zijn via Kinderopvang De Liefde op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met kinderen attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen; 

 dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis); 

 Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten. 

 dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking;  

 dat onder beroepskracht in deze meldcode wordt verstaan: de beroepskracht die voor Kinderopvang De Liefde werkzaam is en die in dit verband aan kinderen van de kinderopvangorganisatie zorg, begeleiding, of een andere wijze van ondersteuning biedt;  

 dat onder gastouder in deze meldcode wordt verstaan: de persoon, die in diens eigen woning gastkinderen opvangt van de vraagouder dan wel de persoon die bij de vraagouders thuis kinderen opvangt;  

 dat onder bemiddelingsmedewerker in deze meldcode wordt verstaan: de beroepskracht die voor Kinderopvang De Liefde werkzaam is en die in dit verband gastouders bemiddelt en begeleidt;  

 dat onder volwassen huisgenoot gastouder in deze meldcode wordt verstaan: de volwassen huisgeno(o)t(en) van de gastouder die mogelijk in contact kom(t)(en) met de kinderen die worden opgevangen in het huis van de gastouder.

 

In aanmerking nemende: 

Þ het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 

Þ de Wet maatschappelijke ondersteuning; 

Þ de Wet op de jeugdzorg; Þ de Wet bescherming persoonsgegevens; 

Þ de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 

Þ Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; 

Þ Wijzigingswet kinderopvang 2013; 

Þ Wet klachtrecht cliënten zorgsector; 

Þ het privacyreglement van Kinderopvang De Liefde;  

 

Stelt het volgende vast binnen de kinderopvangorganisatie: 

Þ Route bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling; 

Þ Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega; 

Þ Route bij signalen seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

 

Tevens neemt de kinderopvangorganisatie de verantwoordelijkheden op zich voor het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat. Ook vult de kinderopvangorganisatie de sociale kaart in en zorgt dat deze toegankelijk is voor de beroepskrachten.    

 

>Download meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf)

>Download privacyreglement (pdf)

 

Mw. O. Dulkadir (Houder/Directeur)

Kinderopvang De Liefde

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920